Medezeggenschapsraad

Van harte welkom op het MR-gedeelte van onze website. De MR bestaat momenteel uit 4 personen. Twee hebben er zitting namens de ouders en twee namens het personeel. We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. 

Wilt u contact opnemen met de MR, dan kunt u een bericht sturen aan de secretaris van de MR, mw. D. van Brakel.

De notulen van de laatstgehouden vergadering en het jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar kunnen door de ouders en personeelsleden worden opgevraagd bij de secretaris van de MR, mw. G.R. de Stigter

Leden MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Mevr. D. van Brakel-van Zijtveld

Secretaris

(personeelsgeleding)

 

Mevr. G.R. de Stigter-den Ouden

Notulist

(personeelsgeleding)

gopthof

Dhr. G.E. op 't Hof

Voorzitter (oudergeleding)

Mw. C. van den Berg-Struijk

(oudergeleding)

 

Documenten

Hieronder kunt u het huishoudelijk reglement, de statuten, de pre-ambule, het medezeggenschapsreglement en de wettekst MR downloaden.