Groep 8

 

Geachte ouder(s),

Op deze pagina krijgt u informatie over het reilen en zeilen van groep 8; zaken die handig zijn om te weten.

 

 

Leerkrachten

Aan groep 8 zijn meerdere leerkrachten verbonden. Meester Fijan staat de hele week voor de klas; Om de week doet juf Fijan de vervanging op donderdag; de Engelse lessen worden door juf Van der Ven gegeven; de gymlessen worden verzorgd door meester Bram van Geffen; verder worden de leerlingen met een eigen leerlijn begeleidt door juf Lobbezoo terwijl juf Fijan de andere RT voor haar rekening neemt.

 

Godsdienstige vorming

Iedere week wordt een Psalm centraal gesteld. We bespreken de inhoud en oefenen deze in die week. Tijdens het winterwerk van de plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente verdiepen we ons in de geloofsleer n.a.v. het Kort Begrip van ds. Hermannus Faukelius. Verder wordt er drie keer per week uit de Bijbel verteld. We beginnen met de geschiedenissen van David en dat loopt door tot het eind van het Oude Testament.

Om de feiten te memoriseren, maken we gebruik van de methode Namen en Feiten. Zo bouwen we in de loop van de jaren een stukje Bijbelkennis op.

Elke week is er een les kerkgeschiedenis. We horen hoe christenen in allerlei zonden vallen en er verkeerde leringen in de kerk binnensluipen, maar ook hoe de Heere Zijn Kerk bouwt, regeert en beschermt.

 

  

 

3 Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben.

4 Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

5 Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël, die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken,

6 Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden; en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen;

7 En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren. (Psalm 78)

 

 

 

 

  

Rekenen

Dit schooljaar werkt groep 8 nog met de ‘oude’ rekenmethode Alles Telt. In de vorige groepen zijn de basisvaardigheden aangeleerd. Daar gaan we in groep 8 mee verder. We gaan de puntjes op de i zetten. Cijferend rekenen moet we perfect beheersen, het metriek stelsel moeten we goed onder de knie krijgen en met breuken en procenten moeten we kunnen ‘spelen’. Daarbij oefenen we richting de einddoelen van het Primair Onderwijs.

 

Taal en spelling

Door middel van 8 thema’s breiden we de woordschat verder uit. Allerlei begrippen, spreekwoorden en gezegden komen langs. Verder zijn we in groep 8 bezig om het fundament van de grammatica verder te verstevigen en uit te bouwen. Ook leren we teksten schrijven en presentaties maken.

Met spelling leren we de basiscategorieën verder te automatiseren en toe te passen op moeilijkere woorden. Verder gaan we oefenen met samengestelde woorden en komen allerlei leenwoorden uit andere talen langs.

 

SOVA

Voor de sociale vaardigheden maken we gebruik van de methode: KiVa. Dit programma wil vooral een positief klimaat in de groep bevorderen en van daaruit problemen rond sociale vaardigheden oplossen.

 

Zaakvakken

In groep 8 komen we tot een voorlopige afronding van de wereldoriëntatie op de basisschool. Tijdens de lessen aardrijkskunde zoomen we in op de wereld. We leren daarvan ook de topografie. Met vaderlandse geschiedenis verkennen we de periode vanaf stadhouder Willem III. Dan komen onderwerpen als de patriotten, de Franse Revolutie, de koningen Willem I, II, en II, de Eerste Wereldoorlog, de crisis van de dertiger jaren en de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode aan de orde. Bij biologie komen er allerlei onderwerpen langs van de wonderen van Gods schepping. Verder behandelen we in een paar thema’s wat mensen met techniek uitgedacht hebben. Hiervoor wordt dit schooljaar een nieuwe methode ingevoerd: Wondering the World.

 

Gym

Groep 8 heeft donderdagmiddag gym. Wilt u mee opletten dat de kinderen hun gymspullen meenemen. Het is niet handig en niet fris om in gewone kleding mee te gymmen.

 

Schoolkeuze

In dit cursusjaar moet het duidelijk worden welke vorm van middelbaar onderwijs uw kind na de basisschool gaat volgen. Daarbij moet u ook een keuze maken voor een school. Hiervoor zijn er voorlichtingsavonden op de diverse scholen. Ook wordt u op school uitgenodigd voor een voorlichting en advies van onze school.

 

CITO-eindtoets

In april D.V. zal de Eindtoets Basisonderwijs gemaakt worden. In diezelfde periode moet de definitieve keus rond komen. We hopen u van al deze zaken op de hoogte te houden.

 

Huiswerk

In groep 6 leren de kinderen iedere week een Psalm en een gedeelte uit het Kort Begrip. ’s Maandags wordt deze overhoord. Verder wordt er voor iedere vrijdag een lesje van Namen en Feiten geleerd. De andere huiswerkvakken zijn taal (woordenschat), aardrijkskunde, topografie, (kerk)geschiedenis, biologie en Engels.

 

 

 

Agenda

Om overzicht op het huiswerk te krijgen, gebruiken we in groep 8 een agenda. Hierin wordt het leer- en maakwerk opgeschreven. Het is de bedoeling dat de agenda iedere dag mee naar huis gaat en de volgende dag weer mee naar school komt. Verder hangt er ook een overzicht van het huiswerk op in de klas.

 

Zorg

Het is belangrijk dat de school goed samenwerkt met u als ouders. Wat dat betreft willen we graag de goede oudercontacten vanuit de coronaperiode vast te houden. Wanneer u vragen hebt over het leren of over gedrag of over iets anders, schroom niet maar neem gerust contact op. Samen kunnen we overleggen en tot oplossingen komen. U kunt ons bereiken via de schoolmail, op de Parro-app en onder werktijden op het telefoonnummer van school (wel graag buiten de lestijden).

 

Met vriendelijke groet,

Juf en meester Fijan