Groep 6

Dag allemaal,

Op deze pagina krijgt u informatie over het reilen en zeilen van groep 6; zaken die handig zijn om te weten.

 

Leerkrachten

De kinderen hebben met vier leerkrachten te maken: Op maandag tot en met donderdag geeft meester Fijan les; iedere vrijdag staat juf Van Alphen voor de klas; om de week op dinsdag worden de Engelse lessen door juf Veninga gegeven; de gymlessen worden verzorgd door meester Bram van Geffen.

 

Godsdienstige vorming

Iedere week wordt een Psalm centraal gesteld. We bespreken de inhoud en oefenen deze in die week. Verder wordt er drie keer per week uit de Bijbel verteld. We beginnen met de geschiedenissen van Jakob en Jozef en dat loopt door tot de tijd van de richteren.

Om de feiten te memoriseren, maken we gebruik van de methode Namen en Feiten. Zo bouwen we een stukje Bijbelkennis op in de loop van de jaren.

Vanaf januari beginnen we met kerkgeschiedenis. We horen hoe christenen in allerlei zonden vallen en er verkeerde leringen in de kerk binnensluipen, maar ook hoe de Heere Zijn Kerk bouwt, regeert en beschermt.

 

                                        

3 Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben.

4 Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

5 Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël, die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken,

6 Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden; en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen;

7 En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren. (Psalm 78)

 

                                     

Rekenen

In de vorige groepen zijn de basisvaardigheden grondig aangeleerd. Daar gaan we in groep 6 mee verder. We leren het onder elkaar optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.  Ook wordt de basis van het rekenen met breuken gelegd: wat is een breuk en hoe leer je eenvoudige sommetjes met breuken maken. De kennis van het metriek stelsel wordt uitgebreid. Ook het automatiseren van de sommen t/m 100 en de (deel)tafels gaat door. Dat is het ‘gereedschap’ om in de hogere groepen de meer complexe rekenvraagstukken te kunnen beantwoorden.

 

Taal en spelling

Door middel van 8 thema’s breiden we de woordschat verder uit. Allerlei begrippen, spreekwoorden en gezegden komen langs. Verder zijn we in groep 6 bezig om het fundament van de grammatica verder te verstevigen en uit te bouwen. We leren de persoonsvorm, het onderwerp en het gezegde in een zin opzoeken. Verder leren we wat een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voorzetsel, werkwoord, persoonlijk voornaamwoord is. Ook leren we teksten schrijven en presentaties maken.                                                                                                                          

Met spelling leren we de basiscategorieën verder te automatiseren en toe te passen op moeilijkere woorden. Verder gaan we oefenen met samengestelde woorden en wordt een begin gemaakt met de leenwoorden uit een andere taal.

 

SOVA                                                                                                                                                                                                                

Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe methode: KiVa. Dit programma wil vooral een positief klimaat in de groep scheppen en van daaruit problemen rond sociale vaardigheden oplossen.

 

                                                

Zaakvakken                                                                                                                                                                                                           

In groep 6 gaat de wereld om de kinderen heen weer wat verder open. Tijdens de lessen aardrijkskunde gaan we inzoomen op ons eigen Nederland. We leren ook de topografie daarvan. Met geschiedenis verkennen we de oudste periode van ons vaderland. Hier hebben we het over de prehistorie, de Romeinen en de middeleeuwen. Bij biologie komen er allerlei onderwerpen langs van de wonderen van Gods schepping. Verder behandelen we in een paar thema’s wat mensen met techniek uitgedacht hebben.

 

 

Gym                                                                                                                                                                                                                  

Groep 6 heeft donderdagmorgen gym. Wilt u mee opletten dat de kinderen hun gymspullen meenemen. Het is niet handig en niet fris om in gewone kleding mee te gymmen.

 

Huiswerk                                                                                                                                                                                                             

In groep 6 leren de kinderen iedere week een Psalm. ’s Maandags wordt deze overhoord. Verder wordt er iedere vrijdag een lesje van Namen en Feiten geleerd. De andere huiswerkvakken zijn taal (woordenschat), aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, biologie en Engels. Hiervoor krijgen de kinderen aan het eind van een hoofdstuk leerwerk mee. We proberen dat zoveel mogelijk te spreiden.

 

Agenda

 

Om overzicht op het huiswerk te krijgen, beginnen we in groep 6 met het gebruik van een agenda. Hierin wordt het leer- en maakwerk opgeschreven. Het is de bedoeling dat de agenda iedere dag mee naar huis gaat en de volgende dag weer mee naar school komt. Verder hangt er ook een overzicht van het huiswerk op in de klas.

                                                                             

Zorg                                                                                                                                                                                                                        

Het is belangrijk dat de school goed samenwerkt met u als ouders. Wat dat betreft willen we graag de goede oudercontacten vanuit de coronaperiode vast te houden. Wanneer u vragen hebt over het leren of over gedrag of over iets anders, schroom niet, maar neem gerust contact op. Samen kunnen we overleggen en tot oplossingen komen. U kunt ons bereiken via de schoolmail, op de Parro-app en onder werktijden op het telefoonnummer van school (wel graag buiten de lestijden).

 

Met vriendelijke groet,

Juf Van Alphen en meester Fijan